„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
  • Изготвяне на ПУП за площадкови и линейни обекти;
  • Консултантска дейност;
  • Геоложки проучвания;
  • Трафопостове 20/0,4 kv на територията на БМФ-ПОРТ БУРГАС АД
  • Реконструкция на електрозахранването на „Пета МБАЛ-София“
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Тетевен”
  • ВЕП Георги Дамяново – включващ проекти за: