„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Телемеханика и диспечерски връзки на енергийни обекти
  • Консултантска дейност;
  • Изготвяне на ПУП за площадкови и линейни обекти;
  • Проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
  • Трафопостове 20/0,4 kv на територията на БМФ-ПОРТ БУРГАС АД
  • Ремонт заземителна инсталация на ОРУ и ЗРУ на п/ст „Мездра"
  • Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора - Ремонт и рехабилитация на Токоизправителни станции /ТИС/
  • ВЛ 66kV – Jamhour – Choueifat, Ливан